تیوب لیزر و یا تیوپ لیزر یکی از اصلی ترین قطعات دسنگاه لیزر می باشد که دارای انواع گوناگونی است.